Главная Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

Cod: UTF-8

少林老单刀

  预备势 / yu bei shi
 1. 上步一拳 / shang bu yi quan
 2. 转身束身挂递刀 / zhuan shen shu shen gua di dao
 3. 上步劈刀 / shang bu pi dao
 4. 转身马步藏刀 / zhuan shen ma bu cang dao
 5. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 6. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 7. 左右云顶(缠头裹脑)磨刀 / zuo you yun ding (chan tou guo nao) mo dao
 8. 蹲身右扫刀 / dun shen you sao dao
 9. 白鹤亮翅 / bai he liang chi
 10. 古树盘根 / gu shu pan gen
 11. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 12. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 13. 左云顶(缠头)磨刀 / zuo yun ding (chan tou) mo dao
 14. 连三撩刀转回 / lian san liao dao zhuan hui
 15. 五花独立藏刀 / wu hua du li cang dao
 16. 上步劈刀 / shang bu pi dao
 17. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 18. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 19. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 20. 上隔刀 / shang ge dao
 21. 分头刀 / fen tou dao
 22. 滚身劈刀 / gun shen pi dao
 23. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 24. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 25. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 26. 下隔刀 / xia ge dao
 27. 分头刀 / fen tou dao
 28. 滚身劈刀 / gun shen pi dao
 29. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 30. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 31. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 32. 三撩腿刀 / san liao tui dao
 33. 分头刀 / fen tou dao
 34. 滚身劈刀 / gun shen pi dao
 35. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 36. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 37. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 38. 小弹步撩腿刀 / xiao dan bu liao tui dao
 39. 蹲身扫刀 / dun shen sao dao
 40. 白鹤亮翅 / bai he liang chi
 41. 古树盘根 / gu shu pan gen
 42. 转身外五花劈刀 / zhuan shen wai wu hua pi dao
 43. 弓步藏刀 / gong bu cang dao
 44. 分心刺 / fen xin ci
 45. 左云顶递刀 / zuo yun ding di dao
 46. 五花坐山 / wu hua zuo shan
 47. 收势 / shou shi

Exit