Главная Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

少林一路梅花刀

  预备势 / yu bei shi
 1. 高势转身 / gao shi zhuan shen
 2. 跳步单叉 / tiao bu dan cha
 3. 二起脚 / er qi jiao
 4. 递刀云顶 / di dao yun ding
 5. 转身藏刀 / zhuan shen cang dao
 6. 上步劈刀 / shang bu pi dao
 7. 分头刀 / fen tou dao
 8. 滚身劈刀 / gun shen pi dao
 9. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 10. 虚步藏刀 / xu bu cang dao
 11. 上步劈刀 / shang bu pi dao
 12. 五花劈刀 / wu hua pi dao
 13. 转身单叉 / zhuan shen dan cha
 14. 起身截腰刀 / qi shen jie yao dao
 15. 摔刀云顶 / shuai dao yun ding
 16. 虚步藏刀 / xu bu cang dao
 17. 下隔刀 / xia ge dao
 18. 分头刀 / fen tou dao
 19. 上隔刀 / shang ge dao
 20. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 21. 虚步藏刀 / xu bu cang dao
 22. 上步劈刀 / shang bu pi dao
 23. 背刀花 / bei dao hua
 24. 旋风脚 / xuan feng jiao
 25. 跳步架刀 / tiao bu jia dao
 26. 摔刀云顶 / shuai dao yun ding
 27. 虚步藏刀 / xu bu cang dao
 28. 上隔刀 / shang ge dao
 29. 分头刀 / fen tou dao
 30. 滚身劈刀 / gun shen pi dao
 31. 撩刀转回 / liao dao zhuan hui
 32. 虚步藏刀 / xu bu cang dao
 33. 分心刺 / fen xin ci
 34. 马步藏刀 / ma bu cang dao
 35. 旋风脚 / xuan feng jiao
 36. 双抱刀 / shuang bao dao
 37. 转身回头望月 / zhuan shen hui tou wang yue
 38. 二起脚 / er qi jiao
 39. 五花坐山 / wu hua zuo shan
 40. 收势 / shou shi

Exit