Cod: ChineseSimplified(GB2312)


短打拳
Duan da quan

 

1)跨虎式/kua hu shi, 2)双穿喉/shuang chuan hou, 3)掏肋掌/tao lei zhang,
 
4)绞手翻/jiao shou fan, 5)剪子手/jian zi shou, 6)单劈掌/dan pi zhang,
 
7)双分锤/shuang fen chui, 8)守门势/shou men shi, 9)连环掌/lian huan zhang,
 
10)顺手脚/shun shou jiao, 11)跨蓝势/kua lan shi, 12)开弓式/kai gong shi,
 
13)通天炮/tong tian pao, 14)顺风掌/shun feng zhang, 15)双捆法/shuang kun fa,
 
16)盘龙肘/pan long zhou, 17)缠丝炮/chan si pao, 18)甩袍袱/shuai pao fu,
 
19揽双根/lan shuang gen, 20)倒银瓶/dao yin ping, 21)洗袖子/xi xiu zi,
 
22)推山靠/tui shan kao, 23)转环掌/zhuan huan zhang, 24)牵牛锤/qian niu chui,
 
25)马前倒/ma qian dao, 26)前截腿/qian jie tui, 27)兜弓拳/dou gong quan,
 
28)回马脚/hui ma jiao, 29)拌马索/ban ma suo,30)拦截肘/lan jie zhou,
 
31)拦腰转/lan yao zhuan, 32)裤裆脚/ku dang jiao, 33)拦后翻/lan hou fan,
 
34)败势锤/bai shi chui, 35)倒拔柳/dao ba liu, 36)护头锤/hu tou chui.

Используется шрифт SimSun. Скачать шрифты можно на странице "Китайский язык".


Exit