Главная Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

猿猴棒

yuan hou bang

  预备势 /yu bei shi - начальная позиция
 1. 扫腿搏剑式/sao tui bo jian shi
 2. 踮步劈/dian bu pi
 3. 五花推山棍/wu hua tui shan gun
 4. 拉柏式/la bai shi
 5. 孤雁出群/gu yan chu qun
 6. 凤凰单展翅/feng huang dan zhan chi
 7. 五花推山棍/wu hua tui shan gun
 8. 吕布拖戟/lv bu tuo ji
 9. 回身斜劈/hui shen xie pi
 10. 扫腿扑地棍/sao tui pu di gun
 11. 鲤鱼跳涧/li yu tiao jian
 12. 玉尺量天/yu chi liang tian
 13. 横担一架梁/heng dan yi jia liang
 14. 八步连三尺/ba bu lian san chi
 15. 鹞子扑鹌鹑/yao zi pu an chun
 16. 单手扎枪/dan shou zha qiang
 17. 云顶刀入鞘/yun ding dao ru qiao
 18. 二郎担山赶太阳/er lang gan tai yang
 19. 五花劈棍/wu hua pi gun
 20. 扫腿刺风钢/sao tui ci feng gang
 21. 左右甩两膀/zuo you shuai liang bang
 22. 苏秦背剑/su qing bei jian
 23. 长技短用刺喉棍/chang ji duan yong ci hou gun
 24. 接棍劈头/jie gun pi tou
 25. 提膝后打/ti xi hou da
 26. 云顶棍/yun ding gun
 27. 踮步绞脖棍/dian bu jiao bo gun
 28. 转身扫腿苏秦背剑/zhuan shen sao tui su qing bei jian
 29. 接把扑地锦/jie ba pu di jing
 30. 回身扑地棍/hui shen pu di gun
 31. 转身单手劈/zhuan shen dan shou pi
 32. 猿猴挠杆/yuan hou nao gan
 33. 收式/shou shi

Exit