Главная Клуб Монастырь Мастера Кунфу Цигун БУДДИЗМ Китайский язык
Тексты Таолу Видео Оружие Фотогалерея Прайс Новости Форум GuestBook

老洪拳

lao hong quan

  第一段

  预备势 / yu bei shi

 1. 双推门 / shuang tui men;
 2. 虚步坐虎 / xu bu zuo hu;
 3. 上步抢手 / shang bu qiang shou;
 4. 右踩脚 / you cai jiao;
 5. 落步抢手 / luo bu qiang shou;
 6. 反手旋风 / fan shou xuan feng;
 7. 落步抢手 / luo bu qiang shou;
 8. 猛虎跳涧 / meng hu tiao jian;
 9. 二起脚 / er qi jiao;
 10. 双推掌 / shuang tui zhang;
 11. 马步坐虎 / ma bu zuo hu;
 12. 双推掌 / shuang tui zhang;
 13. 连三掌 / lian san zhang;
 14. 观阵式 / guan zhen shi;
 15. 上步推掌 / shang bu tui zhang;
 16. 回身推掌 / hui shen tui zhang;
 17. 护身掌 / hu shen zhang;
 18. 上步推掌 / shang bu tui zhang;
 19. 回身托肘掌 / hui shen tuo zhou zhang;
 20. 猿猴束身 / yuan hou shu shen;

  第二段
   

 21. 上步抢手 / shang bu qiang shou;
 22. 右踩脚 / you cai jiao;
 23. 右斜形 / you xie xing;
 24. 猿猴束身 / yuan hou shu shen;
 25. 起身劈腿 / qi shen pi tui;
 26. 左斜形 / zuo xie xing;
 27. 狮子张嘴 / meng hu zhang zui;
 28. 双云顶七星 / shuang yun ding qi xing;
 29. 马步单鞭 / ma bu dan bian;
 30. 猿猴束身 / yuan hou shu shen;

  第三段
   

 31. 上步抢手 / shang bu qiang shou;
 32. 夹捶旋风脚 / jia chui xuan feng jiao;
 33. 冲天炮 / chong tian pao;
 34. 狮子张嘴 / meng hu zhang zui;
 35. 落步推掌 / luo bu tui zhang;
 36. 退步三掌 / tui bu san zhang;
 37. 回身推掌 / hui shen tui zhang;
 38. 护身掌 / hu shen zhang;
 39. 上步推掌 / shang bu tui zhang;
 40. 回身托肘掌 / hui shen tuo zhou zhang;
 41. 猿猴束身 / yuan hou shu shen;

  第四段
   

 42. 上步抢手 / shang bu qiang shou;
 43. 右踩脚 / you cai jiao;
 44. 左盘肘 / zuo pan zhou;
 45. 探海捶 / tan hai chui;
 46. 起身劈腿 / qi shen pi tui;
 47. 右盘肘 / you pan zhou;
 48. 狮子张嘴 / meng hu zhang zui;
 49. 双云顶七星 / shuang yun ding qi xing;
 50. 马步单鞭 / ma bu dan bian;
 51. 猿猴束身 / yuan hou shu shen;

  第五段
   

 52. 上步抢手 / shang bu qiang shou;
 53. 右踩脚 / you cai jiao;
 54. 三推掌 / san tui zhang;
 55. 左踩脚 / zuo cai jiao;
 56. 三推掌 / san tui zhang;
 57. 挤手捶 / ji shou chui;
 58. 反背捶 / fan bei chui;
 59. 护身捶 / hu shen chui;
 60. 连环捶 / lian huan chui;
 61. 观阵式 / guan zhen shi;
 62. 上步推掌 / shang bu tui zhang;
 63. 反背捶 / fan bei chui;
 64. 五花坐山 / wu hua zuo shan;
 65. 收势 / shou shi

Exit